خصوصیات رهبری

1 - برگزيده‌ شدن‌ از طرف‌ خداوند : ـ
ثُم‌ِّ اجتبيه‌ رَبُّه‌ُ فتاب‌ عَلَيه‌ فَهَدي‌ : سپس‌ پروردگارش‌ او را برگزيد و توبه‌ بر او افكند وهدايت‌ كرد (120 طه‌ ) جمله توبه‌ بر او افكند و هدايت‌ كرد به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ كسي‌ كه‌ از طرف‌ خداوند برگزيده‌ مي‌شود اين‌ خصوصّيت‌ را پيدا مي‌كند كه‌ هميشه‌ مراقب‌ اعمال‌ خويش‌ است‌ تا هر گاه‌ مرتكب‌ اشتباهي‌ شد آن‌ را اصلاح‌ كند و به‌ طرف‌ صواب‌ برگردد .
2 - رهبر شدن‌ خود را عطيّه‌ الهي‌ بداند و شكر آن‌ را به‌ جاي‌ آرد :
شاكراً لانُعمه‌ اجتَبيه‌ُ وَ هَدايه‌ُ الي‌ صراط‌ٍ مُستقيم‌ٍ : شكرگذار براي‌ نعمات‌ خداوند كه‌ برگزيدش‌ و هدايتش‌ كرد به‌ سوي‌ بزرگراه‌ مستقيم‌ : (قرآن‌ و دين‌ ) 122 اسراء
3 - فروتن‌ و خاشع‌ در برابر قرآن‌ :
... وَ ممِّن‌ هَدَينا وَ اجتَبَينا اذا تُتلي‌ عَلَيهم‌ آيات‌ُ الرِّحمن‌ خَروُّا سُجِّداً وَ بُكيِّاً ، و از آنان‌ كه‌ هدايت‌ كرديم‌ و برگزيديم‌ (كساني‌ هستند ) كه‌ هر گاه‌ آيات‌ خداوند مهربان‌ بر آنان‌ خوانده‌ شود سجده‌ كنان‌ بر خاك‌ مي‌ افتند در حاليكه‌ گريان‌ هستند (ذيل‌ 59 مريم‌).
4 - با وحي‌ و كتاب‌ در ارتباط‌ باشد :
وَ كذلك‌َ اَوحَينا الَيك‌َ روُحاً من‌ اَمرنا ما كُنت‌َ تدري‌ مَا الكتاب‌ُ وَ لاَ الايمان‌ُ وَلكن‌ جَعَلناه‌ُ نوُراً نَهدي‌ به‌ من‌ نشاء من‌ عبادنا وَ انِّك‌َ لَتَهدي‌ الي‌ صراط‌ٍ مُستقيم‌ : و بدينگونه‌ ما روحي‌ را ازامر خويش‌ بر تو وحي‌ كرديم‌ . تو نمي‌ دانستي‌ كتاب‌ چيست‌ و ايمان‌ كدام‌ است‌ . ولي‌ ما آن‌ را (كتاب‌ را ) نوري‌ قرار داديم‌ كه‌ با آن‌ هر كه‌ را از بندگان‌ خود بخواهيم‌ هدايت‌ مي‌ كنيم‌ و تو هم‌ مسلماً به‌ بزرگ‌ راهي‌ مستقيم‌ هدايت‌ خواهي‌ كرد .(52 شوري‌ )
5 - در امر هدايت‌ دادگستر و طرفدار حق‌ّ باشد :
وَ ممِّن‌ خَلَقنا اُمِّةٌ يَهدوُن‌َ بالحق‌ّ وَ به‌ يَعدلوُن‌ : ـ و از كسانيكه‌ آفريده‌ ايم‌ گروهي‌ به‌ حق‌ّ و با دادگستري‌ به‌ هدايت‌ مي‌ پردازند .(180 اعراف‌ )
6 - بردبار باشد :
وَ جَعَلنا منهُم‌ اَئمَةً يَهدوُن‌ باَمرنا لَمّا صَبَروُا وَ كانوُا بآياتنا يوقنوُن‌ : و از آنان‌ پيشواياني‌ قرار داديم‌ تا به‌ امر ما رهبري‌ كنند ، آنگاه‌ كه‌ بردباري‌ كردند و به‌ آيات‌ ما يقين‌ داشتند (24 سجده‌ ).
7 - نيكوكار ، برپاي‌ دارنده‌ نماز ، زكات‌ دهنده‌ و خداپرست‌ باشد :
وَ جَعَلنا هم‌ اَئمّةً يَهدوُن‌َ باَمرنا و اوحَينا الَيهم‌ فعل‌َ الخَيرات‌ُ و اقام‌ الصلوة وَ اتيناء الزكوة و كانوُا لَنا عابدين‌
و آنانرا پيشواياني‌ قرار داديم‌ تا به‌ امر ما به‌ هدايت‌ قيام‌ كنند و نيكوكاري‌ و بر پاي‌ داشتن‌ نماز و دادن‌ زكات‌ را بآنان‌ وحي‌ كرديم‌ ( جزو فطرتشان‌ قرار داديم‌ ) ( 73 انبياء)
8 - داراي‌ حكمت‌ و نيت‌ خير خواهانه‌ باشد :
اَدع‌َ الي‌ سَبيل‌ رَبّك‌َ بالحكمَةٍ وَ المَوعظة الحَسنَة وَ جاد لهُم‌ بالَتي‌ هي‌َ اَحسَن‌ُ ان‌ّ رَبَّك‌َ هُوَ اَعلَم‌ُ بمَن‌ ضَل‌ عن‌ سَبيله‌ وَ هُوَ اَعَلُم‌ بالمُهتَدين‌ : ( مردم‌ را ) به‌ راه‌ پروردگارت‌ با حكمت‌ و خير خواهي‌ دعوت‌ كن‌ و باآنها به‌ نيكوترين‌ شيوه‌ گفتگو كن‌ ، مسلّم‌ بدان‌ كه‌ پروردگارت‌ به‌ كسانيكه‌ از راه‌ او گم‌ شده‌ اند آگاهتر است‌ و او راه‌ يافتگان‌ را بهتر مي‌شناسد ( 126 نحل‌ ) .
آنچه‌ فوقاً ذكر شد پاره‌ اي‌ از خصوصيّات‌ رهبري‌ يا سياستگزاران‌ ملتهاي‌ اسلامي‌ است‌ و اگر كسي‌ بخواهد دقيقاً تمام‌ خصوصيّات‌ را بيان‌ كند مي‌تواند بگويد : عالم‌ و عامل‌ بودن‌ به‌ قرآن‌ و لذا كسي‌ كه‌ قرآنرا قبول‌ نداشته‌ باشد و بان‌ عمل‌ نكند نمي‌تواند سياستگزار امور مردم‌ مسلمان‌ باشد ، چون‌ مسلمان‌ فقط‌ در راه‌ خدا پيش‌ مي‌رود و هر راهي‌ را كه‌ بااين‌ راه‌ منطبق‌ نباشد گمراهي‌ مي‌داند : وَاَن‌ِّ هذا صراطي‌ مُستَقيماً فاتِّبعُوُه‌ وَ لا تَتبعُوا الّسُبُل‌َ فَتَفَّرق‌َ بكُم‌ عَن‌ سَبيله‌ ، ذالكُم‌ و صيّكُم‌ به‌ لَعِّلكُم‌ تَتِّقون‌ : (و آگاه‌ باشيد ) اينست‌ صراط‌ مستقيم‌ من‌ ( بزرگراه‌ راست‌ من‌ ) پس‌ آنرا پيروري‌ كنيد و راههاي‌ ديگر را دنبال‌ نكنيد كه‌ شما را از راه‌ خداوند جدا مي‌كند اينست‌ آنچه‌ شما را بآن‌ سفارش‌ و خير خواهي‌ كرد باشد كه‌ خويشتن‌ دار و خدادار شويد ( 154 انعام‌ )